Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Kienhuis Legal geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval is inbegrepen: www.kienhuislegal.nl, www.kienhuislegal.com, www.kienhuislegal.de en kienhuislegal-academy.nl, hierna aangeduid als ‘website’.

Op de website wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. De op de website getoonde informatie wordt door Kienhuis Legal met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan Kienhuis Legal niet instaan. Kienhuis Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie. Kienhuis Legal biedt geen garantie dat de informatie op deze website op elk moment volledig, juist, compleet en/of actueel is en/of dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van Kienhuis Legal gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze – en het gebruik van de informatie. Met de informatie zoals verstrekt op de website wordt uitdrukkelijk niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties.

Kienhuis Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via www.kienhuislegal.nl is verkregen.

Alle verwijzingen en of (hyper)links op www.kienhuislegal.nl naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de website. Verwijzingen naar websites die niet door Kienhuis Legal worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.

Hoewel Kienhuis Legal uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid en/of actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) de website, waaronder – mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen - opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van www.kienhuislegal.nl kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Kienhuis Legal voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Kienhuis Legal.


Heeft u vragen?
Neem contact met ons op