Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Overijssel, zittingsplaats Almelo (nr. 14/2024) op 4 april 2024.

1. Kienhuis Legal is de handelsnaam van Kienhuis Legal N.V., statutair gevestigd in Enschede, KvK 08124589 en kantoorhoudend te Enschede aan het adres (7521 PR) Pantheon 25 en te Utrecht aan het adres (3584 BH) Newtonlaan 265. Onder opdrachten in de zin van deze algemene voorwaarden worden verstaan alle overeenkomsten die met Kienhuis Legal N.V. tot stand komen.

2. Partners in de zin van deze algemene voorwaarden zijn personen die indirect aandelen in Kienhuis Legal N.V. houden. Een lijst van Partners ligt ter inzage bij Kienhuis Legal N.V.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door Kienhuis Legal N.V. die derhalve als enige opdrachtnemer geldt. Tussen de opdrachtgever en de persoon die krachtens enige rechtsverhouding tot Kienhuis Legal N.V. de opdracht uitvoert (zoals ook een Partner) of bij die uitvoering betrokken is, komt geen overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op uitvoering door die persoon in de zin van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt gegeven. Het bepaalde in artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. De opdracht omvat de bevoegdheid om namens en voor rekening van de opdrachtgever binnen het kader van de opdracht rechtshandelingen te verrichten.

4. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde een fatale termijn, behoudens andersluidende afspraak. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is opdrachtgever tot aan de dag van volledige betaling over het openstaande bedrag een contractuele rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW. Indien na een eerste aanmaning betaling uitblijft, is opdrachtgever alle (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd, die tenminste 15% van het declaratiebedrag zijn, met een minimum van € 100,--. Indien opdrachtgever consument is, geldt de wettelijke regeling voor (buiten)gerechtelijke incassokosten. Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Kienhuis Legal N.V. haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen.

5. Iedere aansprakelijkheid van Kienhuis Legal N.V. en iedere aansprakelijkheid van een persoon, die krachtens enige rechtsverhouding tot KienhuisHoving N.V. de opdracht uitvoert (zoals ook een Partner) of bij die uitvoering betrokken is, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Kienhuis Legal N.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de betreffende van toepassing zijnde polis(sen), echter onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van dit artikel. Kopieën van de huidige polissen met voorwaarden liggen ter inzage bij Kienhuis Legal N.V. Indien om welke reden ook, geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht worden verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid wordt beperkt tot een bedrag ad € 30.000,-- dan wel, indien het honorarium exclusief BTW dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 30.000,-- exclusief BTW, tot een bedrag gelijk aan dit betaald honorarium met een maximum van € 200.000,--.

6. De in artikel 5 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval Kienhuis Legal N.V. aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De opdrachtgever geeft Kienhuis Legal N.V. het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.

7. Kienhuis Legal N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar in het kader van de uitvoering van een opdracht ingeschakelde derden. De opdrachtgever machtigt Kienhuis Legal N.V. om algemene voorwaarden (met eventueel aansprakelijkheidsbeperkingen) bedongen door deze derden te aanvaarden, ook ten behoeve van de opdrachtgever en namens hem, en vrijwaart Kienhuis Legal N.V. voor aanspraken van die derden in verband met claims van de opdrachtgever jegens die derden.

8. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt – en vormen derdenbedingen – ten behoeve van degene die een opdracht van een opdrachtgever aan Kienhuis Legal N.V. krachtens enige rechtsverhouding tot Kienhuis Legal N.V. uitvoert of bij die uitvoering betrokken is, waaronder in het bijzonder ook alle advocaten, notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die bij, voor of namens Kienhuis Legal N.V. werkzaam zijn, direct of indirect, al dan niet als Partner, alsmede derden die door Kienhuis Legal N.V. zijn ingeschakeld.

9. Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om de aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Kienhuis Legal N.V., haar advocaten of haar notarissen.

10. Op de rechtsverhouding tussen Kienhuis Legal N.V. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kienhuis Legal N.V. Indien opdrachtgever consument is, worden geschillen beslecht door de op grond van de wet bevoegde rechter.

11. Indien aan een opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is toegezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.


Heeft u vragen?
Neem contact met ons op