Zorg en onderwijs

Zowel het zorgdomein als onderwijs hebben een brede maatschappelijke betekenis. Er zijn verschillende partijen bij betrokken en dat levert diverse vraagstukken op, waarbij het gaat om mensenwerk en dat kan gevoelige zaken opleveren. Dit vraagt om specialisatie én een brede oriëntatie. De specialisten van Kienhuis Legal zijn thuis in dit brede vakgebied waarin allerlei onderdelen uit het recht samenkomen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn u graag van dienst. Wij richten ons op alle wetten, regels en de toezichthouders, zodat u alle aandacht kunt vestigen op uw eigen werk. Mede dankzij onze multidisciplinaire aanpak, veelzijdige achtergrond en jarenlange ervaring, begrijpen we de belangen en motivatie van onze cliënten en kunnen wij hen zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Experts in zorg

Gezondheidsrecht

De zorg staat in Nederland enorm onder druk. Er is te weinig personeel en het werk neemt alleen maar toe. En in de toekomst zal dit niet anders zijn. Van de zorgsector wordt enerzijds verwacht dat zij zich op de vrije markt staande houdt. Anderzijds bemoeien de overheid en zorgverzekeraars zich nog tot in detail met de zorg. De wet- en regelgeving is dan ook omvangrijk en er zijn diverse toezichthouders.
Lees meer

Governance van zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties 7 principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
Lees meer

Privacy & E-Health

Het gebruik van nieuwe technologieën en e-health, waarbij medische gegevens worden verwerkt, neemt toe. Denk bijvoorbeeld aan zorgapps en portals. Innovaties dragen bij aan een efficiënte behandeling van patiënten, maar kunnen tegelijkertijd ook privacy-risico's met zich meebrengen. Om deze innovatie door te voeren op een veilige en legale manier, kunt u de specialisten van Kienhuis inschakelen.
Lees meer

Samenwerking, fusies en overnames

De vraag naar zorg zal de komende jaren eerder toe- dan afnemen. Tegelijkertijd is het moeilijk om aan voldoende en goed gekwalificeerd personeel te komen. Zorgaanbieders zijn daarom genoodzaakt om meer en efficiënter samen te werken. In samenwerking met onze collega’s van mededingingsrecht begeleiden wij u hierbij.
Lees meer

Medisch specialistische zorg

Niemand zit te wachten op een geschil en al helemaal niet in de zorg. Met alle belangen die er spelen kan dit helaas toch voorkomen. De organisatie van een ziekenhuis kent een bijzondere en soms complexe dynamiek. Medisch specialisten werken soms in loondienst en soms in vrije vestiging. Omdat zij vaak in verschillende teams werken kan er wrijving ontstaan, of zelfs een geschil.
Lees meer

Zorg - Toezicht en handhaving

De zorg kent diverse toezichthouders, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en gemeenten. Zij houden toezicht op de naleving van de zorgwetgeving.
Lees meer

Tuchtrecht, klachten en geschillen

Het kan voorkomen dat een patiënt ontevreden is over de verkregen zorg en een klacht indient bij de zorgorganisatie (op grond van de Wkkgz) of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld als een arts naar de mening van een patiënt onzorgvuldig heeft gehandeld, te traag heeft opgetreden of onvoldoende voorlichting heeft gegeven. Ook zien we steeds vaker dat seksueel grensoverschijdend gedrag door een zorgverlener onderwerp is van een tuchtklacht. Een tuchtklacht kan veel impact hebben. Het is voor de zorgprofessional daarom zaak om in een vroeg stadium bijstand te krijgen, zowel in juridische als in menselijke zin. Kienhuis Legal helpt u met beide.
Lees meer

Zorginkoop- en aanbesteding, zorgverzekeringsrecht

Bij zorginkoop gaat het om gezondheidszorg- of welzijnsdiensten (sociaal domein) die worden ingekocht door het zorgkantoor, de zorgverzekeraar of gemeenten ten behoeve van de verzekerde (cliënt/consument). Het kan daarbij gaan om grote bedragen en belangen. In het systeem van gereguleerde marktwerking bestaat zorginkoop uit meer dan alleen het contract zelf. Het is een juridisch vakgebied waarin een brede en specialistische blik vereist is. Soms is bij de inkoop sprake van een verplichte aanbestedingsprocedure, soms is het aanbestedingsrecht niet of minder relevant.
Lees meer

Experts in onderwijs

Bekostiging, accreditatie en diploma’s

In Nederland staat de vrijheid van onderwijs in onze Grondwet. Dat betekent dat iedereen een school mag oprichten en deze naar eigen overtuiging mag inrichten. Het maakt dat er veel vragen zijn wat vrijheid van onderwijs precies inhoudt en wat dat betekent voor de overheidsbekostigingen. Al met al maakt het dat onderwijsinstellingen zich begeven in een complexe branche. Omdat hier veel regelgeving bij komt kijken, is juridische hulp geen overbodige luxe. Kienhuis Legal biedt die hulp.
Lees meer

Good governance

Een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is goed bestuur. Dit is niet altijd vanzelfsprekend en er komt veel bij kijken. Good governance draait om intern en extern toezicht, verantwoording en medezeggenschap. Hoe de verhoudingen tussen bestuurders zijn geregeld bepaalt hoe er leiding wordt gegeven aan de organisatie en voor een deel ook de cultuur. Dat vraagt om maatwerk, want iedere situatie en organisatie is uniek.
Lees meer

Leerlingen / studenten en ouders

In de onderwijswereld kunnen de perspectieven van leerlingen of studenten en hun ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) soms afwijken van die van de onderwijsinstelling. Dat kan natuurlijk gebeuren, maar het is dan van belang dat een verschil in inzicht niet direct leidt tot een conflict. Het helpt dan als u kunt leunen op de juiste juridische kennis.
Lees meer

Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen. De regels rondom onderwijshuisvesting zijn niet eenvoudig. Omdat gemeenten de wettelijke plicht hebben om te voorzien in huisvesting van zowel het primair als het voortgezet onderwijs, hebben zij veel inspraak. Onderwijsinstellingen zijn dus niet altijd vrij om te beslissen over hun gebouw. Dit kan voor spanningen zorgen tussen de partijen. Kienhuis Legal heeft ervaring in dit spanningsveld en kan u juridisch bijstaan.
Lees meer

Personeel en arbeid

Het onderwijs staat onder enorme druk door een toenemend tekort aan docenten en ondersteunende medewerkers. Dit resulteert onder meer in stress die soms leidt tot arbeidsongeschiktheid of zelfs arbeidsconflicten. Kienhuis Legal werkt veel samen met onderwijsinstellingen en de vraagstukken over personeel en arbeid die daarbij komen kijken.
Lees meer

Privacy en handhaving

Privacy is een gevoelig onderwerp en al helemaal als het om kinderen gaat. Onderwijsinstellingen beschikken over gegevens van hun leerlingen en studenten en het is essentieel dat hier zorgvuldig mee om wordt gegaan. Om misbruik te voorkomen zijn er wetten en regels die de privacy beschermen. Wat er wel en niet mag en hoe dit wordt gehandhaafd is niet altijd onduidelijk. Kienhuis Legal helpt u met het vertalen van de regels naar praktische actiepunten.
Lees meer

Onderwijs - Toezicht en handhaving

Goed onderwijs is essentieel voor een toekomstbestendige maatschappij. Daarom kent het onderwijs diverse toezichthouders die deze kwaliteit toetsen, zoals de Onderwijsinspectie en gemeenten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs, toezicht op examens, de leerplicht van een leerling, maar ook onderzoeken omtrent bekostiging, accreditatie(s), uitgeven van diploma’s, veiligheid op school of behandeling van een klacht of geschil.
Lees meer

Snel contact

Voor vragen kunt u ons altijd bellen. Of laat hier uw e-mailadres of telefoonnummer achter, dan wij nemen contact met u op.Uw bericht is succesvol verzonden

Er ging iets mis, probeer het later opnieuw

U bent nog een paar velden vergeten, controleert u deze nog even?

Team Zorg en onderwijs

Waar we bij helpen

Op een praktische, efficiënte en begrijpelijke manier, nemen wij juridische obstakels weg.